Make your own free website on Tripod.com

امور دانشجویی

امور اداری
امور دانشجویی

 

زیر گروهها :

bullet

فارغ التحصیلان

bullet

خوابگاههای دانشجویی

bullet

سلف سرویس

bullet

حوزه نظام وظیفه

bullet

تربیت بدنی

bullet

بایگانی راکد

bullet

امور فوق برنامه

وظایف کلی حوزه :

 1.  نظارت بر اجرای کلیه مراحل پذیرش افرادیکه از طریق آزمونهای ورودی دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند براساس دستورالعملهای صادره از سازمان مرکزی

 2. نظارت بر اجرای کلیه امور مربوط به پذیرفته شدگان ثبت نام شده مشمول و فارغ التحصیلانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند .

 3. نظارت بر حسن اجرای عملیات اداری نقل و انتقالات

 4. تهیه دستور کار جلسات کمیته انضباطی و تهیه صورت جلسات مربوط

 5. شرکت مدیر امور دانشجویی در جلسات کمیته انضباطی به عنوان دبیر جلسات

 6. ابلاغ کلیه مصوبات کمیته انضباطی به مراجع ذیصلاح و مسئولین امور دانشجویی جهت اجرا

 7. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعملهای صادره در مورد امور تربیت بدنی واحد

 8. نظارت بر اجرای برنامه های فوق برنامه دانشجویان / اردوهای دانشجویی / نشریات دانشجویی / جشنهای دانشجویی و ...

 9. نظارت بر حسن انجام وظیفه مسئولین خوابگاههای دانشجویی بر اساس شرح وظایف صادره

 10. نظارت و کنترل فعالیتهای مربوط به سلف سرویس دانشجویی و تهیه و توزیع ارزاق دانشجویی

 11. رسیدگی به امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویی در حدود اختیارات

 12. اتمام امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویی در حدود اختیارات

 

Home
Up